Preskoči na vsebino


ZAPISNIK 1O. SEJE UO DKGP, 24. 09. 2016

ZAPISNIK 10. SESTANKA  UO DKGP, DOM  SV. JOŽEFA, CELJE,
24. Septembra 2016, ob 13.40

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj,  dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, Ana Rožman, Miriam Stanonik, Iva Nežič Glavica
Opravičili: Mihaela Kastelic, Mari Žabjek.
Seja je potekala v Domu sv. Jožefa, Celje.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:
1.)    Pregled in potrditev zapisnika zadnjega srečanja OU DKGP, 18. 6. 2016
2.)    Redno izobraževanje
3.)    Druga izobraževanja, dodatno izobraževanje
4.)    Finančno poslovanje
5.)    Udeležba in potrdila
6.)    Razno

Ad1/
Sklep 4/2 in sklep 5/2 še nista povsem realizirana.
Mnenje je, da bi bila supervizija lahko financirana proporcionalno, glede na število vpisanih preko društva in preko UNI; morda celo v celoti s strani UNI, a bo to jasno po seji senata, v ponedeljek, 26. 9. 2016.
Vse ostale sklepe smo delno ali v celoti realizirali.
Sklep 1/1: Zapisnik 9. seje UO DKGP z dne 18. 6. 2016 se v zapisani obliki sprejme.

Ad2/
•    Izobraževanje 7. skupine – (6. – 9. 10. 2016) – spreminjamo temo srečanja samo v toliko, da bomo izpeljali tunel v petek zvečer, saj bo Miriam Stanonik odsotna na tokratnem srečanju vse dni, Stanko Gerjolj pa zaradi srečanja ARGE v Augsburgu od sobote zjutraj. Vse ostalo delo bo teklo nespremenjeno.
    Zdajšnja slika udeležencev (po prvem že izvedenem srečanju), ko se je prijavilo nekaj novih, je – 15 udeležencev vstopa v izobraževanje preko UNI in 21 preko društva, skupno 36. Ugotovimo, da je to zgornja meja udeležencev na izobraževanju.

•    Supervizija za tim – se izpelje 10. 10. 2016 (po 2. srečanju s 7. skupino) ob 17.00 v prostorih Teološke fakultete. Če bo kakršna koli sprememba sporočamo Ani, ki bo v stiku s supervizorko Špelo TUŠEK STRNIŠA.
Stanko pa uredi financiranje z vodstvom TF.

•    Izobraževanje 6. skupine – (1. – 4. 12. 2016) – zadnje zaključno srečanje – pripraviti je potrebno potrdila za udeležence. Janez vzpostavi stik s tiskarno Salve, Miriam pripravi vse potrebno za tisk.

Sklep 2/2: Miriam ob pripravi potrdil preveri odsotnost udeležencev po posameznih temah in glede na izstopajočo temo pripravimo nadomestno/dopolnilno srečanje, kot je to že v navadi. Datum izvedbe: 3. – 5. 2. 2017 v Celju.

Za takratno srečanje obvestimo tudi Franza, da bi kaj pripravil. Bo pa več teorije. To srečanje bo za tiste, ki so kasneje začeli, ali enkrat manjkali ter za tiste, ki so vpisali izobraževanje geštalt pedagogike preko UNI LJ. Če je kdo manjkal dvakrat, sam poskrbi za nadomeščanje takrat, ko ima to temo nova skupina, ali se pridruži kateri skupini v tujini.

•    Adventno duhovno obnovo bo v času od 18. do 19. 11. 2016 vodil Franz Feiner. Je z veseljem potrdil. Preverimo kapacitete v Veržeju. Pričakujemo med 20 in 30 udeležencev.
Sklep 3/2: Ana preveri v ponedeljek, 26. 9. 2016, možnost izpeljave duhovne obnove v Veržeju in obvesti UO DKGP.
•    Geštalt pedagogika v Splitu – program je potrjen in znani so že prvi datumi. 24. – 26. 2. 2017, 19. – 21. 5. 2017, 6. – 8. 10. 2017, 1. – 3. 12. 2017. Stanko predlaga tim: Stanko Gerjolj, Janez Vodičar, Andrej Šegula in Miriam Stanonik. V Splitu pričakujejo 10 do 20 udeležencev. Pri tem izobraževanju bo nekaj specifik, glede na naše ustaljene načine dela, saj bodo srečanja na Teološki fakulteti in slušatelji vsaj na začetku ne bodo bivali skupaj.
Ad3/
•    Priprava na zakon po geštalt metodah – povpraševanja so. Tako se predvideva nova skupina, izpeljava v  Vincencijevem domu, zelo možno pa, da že pred aprilom 2017.
•    Pojavlja se vprašanje izvedbe priprave na birmo po geštalt metodah – razmislimo o timu, sestavljenem pretežno iz laikov. Fonzi stopi v kontakt z nekaterimi, bomo videli kdo želi vstopiti v tako delo. Taka dodatna ponudba društva je dobra za nas in nenazadnje za »nabiranje kilometrine« za B-graduacijo.
•    Janez je realiziral sklep prejšnje seje in pripravil/dopolnil načrt dela in zadolžitev za B-graduacijo.  
Besedilo je pregledano in pripravljeno za objavo. Dopolnilo/razlaga 4. točke: gre za interna in eksterna besedila, ki jih kandidati zbirajo sami. Društvo jih izdaja na njihovo osebno pobudo/prošnjo.


Ad4/
    Z Mari pregledamo prihodke in odhodke v letošnjem letu. Finančno načrtujemo delo društva tudi v prihodnjem letu.

Sklep4/4: Ker se Mari danes opravičeno ni mogla udeležiti seje (Slomšek na Ponikvi), rešujmo ta vprašanja korespondenčno.
             
    Sklep 5/4: Stanko pripravi potrebne podatke za pravočasno pripravo pogodb.

Naslednjo sejo UO DKGP (datum) bomo določili. Lokacija bo Novigrad.
Seja je bila zaključena ob 15.05.
    

Zapisala:
Miriam Stanonik
Lokacija:
Print Friendly and PDF