Preskoči na vsebino


OBČNI ZBOR 2015

Zapisnik občnega zbora Društva za krščansko geštalt pedagogiko
Datum: 14. 3. 2015 ob 14.30 uri.
Kraj: ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŢEVANJE IN RAZISKOVANJE, Ljubljana
Prisotni: Alfons Ţibert, Darja Kosec, Petra in Dimitri Duhannoy, Neţa Vatovec, Gašper Gašperšič, Sara Šober, Hana Strajnar, Polona Vesel Mušič, Eva Jensterle, Anita Aţman Jere, Katja Jarc, Stanko Gerjolj in Miriam Stanonik
Opravičeno odsotna: Marija Ţabjek, Marjana Kopušar, Ana in Janez Roţman,
Dnevni red: 1.) Ugotovitev sklepčnosti na občnem zboru 2.) Izvolitev delovnega predsedstva 3.) Poročilo predsednika o delu društva 4.) Finančno poročilo 5.) Razno
K 1) Predsednik Alfons Ţibert najprej ugotavlja sklepčnost. Ker ta ni bila zagotovljena, skladno s statutom društva, sejo prekine in čakamo še pol ure. Takrat smo v vsakem primeru sklepčni in lahko začnemo.
Sklep 1.: Seja občnega zbora je sklepčna.
K 2) Za delovno predsedstvo smo soglasno izvolili:
- predsednica: Miriam Stanonik
- zapisnikar: Anita Aţman Jere
- članica: Eva Jensterle
Od tega trenutka sejo – občni zbor vodi Miriam Stanonik.
K 3) Predsednica delovnega predsedstva je povabila predsednika DKGP Alfonsa Ţiberta, da je poročal o dosedanjem delu društva v zadnjem letu in o načrtu dela v prihodnje.
V preteklem letu sem prevzel vlogo predsednika in nasledil Miriam Stanonik. Laţje sem vstopil na to mesto – prvi mandat in prvo leto, saj sem lahko vedno računal na njeno pomoč, za kar se ji zahvaljujem. Delo DKGP ima ţe nekaj kilometrine in je kakšna stvar ţe bolj utečena. Če pogledam nazaj, pa bi izpostavil naslednje poudarke:
1. Upravni odbor se je intenzivno srečal štirikrat. Tu seveda ne štejem tistih manjših srečanj in dogovarjanj, pač pa strateška srečanja. Upravni odbor je tudi sprejel sklep, da so zapisniki javni in objavljeni na spletni strani društva.
2. Sicer pa je delo glede izobraţevanja potekalo na treh ravneh: Zaključek pete generacije, sklep prve fakultetne generacije in začetek nove, šeste generacije.
 V preteklem letu je zaključila izobraţevanje 5. generacija geštalt pedagogov.
 Posebnost je, da je program potekal tudi na univerzitetni ravni (zahvala Stanku!) in ne le na društveni ravni kot doslej. Ob Tomaţevi proslavi - 2. marca na TF v Ljubljani – so bila podeljena prva univerzitetna potrdila za program geštalt pedagogika, kar daje našemu delu dodatno vrednost. Člani društva, ki so ţe opravili seminar in niso vstopili v proces univerzitetnega izobraţevanja, lahko to storijo naknadno ( s predvidenimi dodatnimi izobraţevanji).
 Decembra 2014 se je začelo izobraţevanje ţe 6. generacije; v skupini je 31 študentov. Moţnost je, da se kandidati prijavijo na izobraţevanje preko društva ali preko univerze. Pred enim tednom je potekal drugi sklop (Ţivljenjska pot v zrcalu svetopisemskih poti osvobajanja), odzivi pa kaţejo na izredno dobro delo v vseh ozirih. V tim se je vključil tudi nov obraz, Gašper Gašperšič.
3. Druga področja dela so: priprava na zakon, duhovna obnova za člane, duhovna obnova za druţine.
 Šola za zakon. Stanko pripravlja sistematičen pristop k pripravi na zakon po načelih geštalta. Nekaj teh priprav ţe poteka, trenutno v Ljubljani, kjer je dejavnih 11 parov. Pripravljeno je tudi ustrezno potrdilo za udeleţence šole.
 Duhovna obnova za druţine. V decembru je bila v Celju izpeljana duhovna obnova. Udeleţba je vsako leto večja, tako da se za obnovo v letošnjem decembru predvidevata dva vikenda.
4. Glede računovodstva so se pojavile nove zahteve, tako da bomo morali biti pri tem natančni. Gospe Mari Ţabjek se zahvaljujem za njeno skrb in delo. Tu je tudi vprašanje članarine in članstva. Članstvo se je prečistilo, simbolna članarina 10 € pa se bo plačevala ob času postne duhovne obnove. Opomnik poteka preko e-pošte.
5. Na lanskoletnem občnem zboru je potekala razprava o Graduaciji B, torej o nadaljnjem izpopolnjevanju na področju geštalt pedagogike. To seme še kali. Prav tako še kali ideja o mednarodnem kongresu, ki bi ga ponovno izvedli v Celju.
6. Spletna stran je zelo dobro obiskana, kar pomeni, da jo je vredno sproti vzdrţevati. Na spletni strani naj bi bil kmalu dostopen tudi seznam literature. Nekaj stvari pa je ţe sedaj objavljenih pod zavihkom literatura. Tudi kakšno zaključno delo bi lahko našlo pot na spletno stran.
7. Zahvaljujem se vsem članom društva, predvsem pa članom Upravnega odbora za pomoč in podporo. Miriam za njene izkušnje z vodenjem in za zapisnike, Ani za informacijsko delo, Mari za računovodske skrbi, Mihaeli za zapisnike in Stanku za bdenje nad vsem.
Sklep 2: Poročilo o dosedanjem delu društva in načrtih je bil soglasno sprejet.
K 4) Namesto opravičeno odsotne blagajničarke društva Marije Ţabjek je Miriam Stanonik predstavila finančno stanje društva, ki je tudi preteklo leto pozitivno. Poročilo je priloţeno zapisniku. Vse dolţnosti do Ajpesa smo tudi izpolnili in nadzorna komisija je potrdila poročilo.
Sklep 3: Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.
K 5) Razno
 Stanko Gerjolj bo skupaj z vodstvom društva v kratkem pripravil neke vrste motivacijsko pismo. Namenjeno bo vsem, ki so ţe končali izobraţevanje. V smislu kaj je posameznik napravil v tem času, kaj in v čem se mu je ţivljenje morda tudi zaradi geštalta spremenilo.
Pozvani pa bodo vsi člani, da sporočijo, če jim iz časa izobraţevanja katero od srečanj manjka, da bomo lahko oblikovali načrt z moţnostmi dopolnitve manjkajočih vsebin.
 Izoblikoval se je predlog/vabilo Stanka na srečanje – piknik – na Dan drţavnosti, 25. 06. 2015. Srečali se bomo na Črnem Vrhu nad Polhovim Gradcem. Vabljeni vsi »geštaltisti« v razširjenem sestavu (s svojimi najdraţjimi). Vabilo z navodili bo še posredovano, tudi na spletni strani društva.
 Glede B graduacije bo do septembra pripravljen natančen načrt, da bo lahko predstavljen na evropskem srečanju geštalt društev v Augsburgu, septembra 2015.
 Glede kongresa Stanko Gerjolj pove, da je bila pobuda zanj izraţena na zadnjem srečanju v Augsburgu. Trenutno načrtujemo tako, da bi bil kongres v Celju leta 2017. Tema: biti moški/biti ţenska. Labirint kot ena od tehnik pa bi bila lahko ena od delavnic.
V Naklem, 15. 03. 2015 Zapisnik zapisala:
Anita Aţman Jere
Sopodpisnika:
Miriam Stanonik
Gašper Gašperšič

Lokacija:
Print Friendly and PDF