Preskoči na vsebino


OBČNI ZBOR 2016

Zapisnik  občnega zbora Društva za krščansko geštalt pedagogiko

Datum:  18. 3. 2016 ob 17.00 uri.

Kraj: Študentski dom Vincencij, Tabor 12, Ljubljana

Prisotni: Alfons Žibert, Polona Vesel Mušič, Katja Jarc, Marija Žabjek, s. Brigita Zelič, Janez Vodičar, Iva Nežič Glavica, Tatjana Žagar, Igor in Martina Bizjak, Kristina Kragelj, Helena Bartol Rus, Irena Frakelj, Stanko Gerjolj in Miriam Stanonik.

Opravičeno odsotna: Ana Rožman, Mihaela Kastelec.

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti na občnem zboru
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev zapisnika občnega bora 2015
 4. Poročilo predsednika o delu društva
 5. Finančno poročilo
 6. Poročilo vodje študijske komisije
 7. Program dela 2016
 8. Napredovanja
 9.  

K 1) Podpredsednica Miriam Stanonik najprej ugotavlja sklepčnost. Ker ta ni bila zagotovljena, skladno s statutom društva, sejo prekine in čakamo še pol ure. Takrat smo v vsakem primeru sklepčni in lahko začnemo.

Sklep 1.: Seja občnega zbora je sklepčna.

K 2)  Za delovno predsedstvo so bili soglasno izvoljeni:

 • predsednica: Tatjana Žagar
 • zapisnikar: Miriam Stanonik
 • član: Igor Bizjak

Od tega trenutka sejo – občni zbor vodi Tatjana.

Predlaga dnevni red občnega zbora društva in vsi prisotni ga soglasno sprejmejo.

K3) Ker ni bilo pripomb na zapisnik in sklepe občnega zbora 2015, zapisnik soglasno potrdimo.

K 4) Predsednica delovnega predsedstva je povabila predsednika DKGP Alfonsa Žiberta, da je poročal o delu društva v zadnjem letu.

V preteklem letu sem drugo leto vodil društvo. Delo DKGP ima že nekaj kilometrine in je kakšna stvar že bolj utečena. Če pogledam nazaj, pa bi izpostavil naslednje poudarke:

 1. Upravni odbor se je tudi v letu 2015 intenzivno srečal štirikrat. Tu ne štejemo manjših srečanj in dogovarjanj, pač pa strateška srečanja Upravnega odbora. Zapisniki so s sklepom UO javno dostopni na spletni strani društva. Po datumih so si srečanja in zapisniki sledili takole: 9. 2. 2015, 15. 3. 2015, 11. 5. 2015, 14.7. 2015 in 7. 12. 2015.
 2. V preteklem letu smo na formalniravni urejali evidence. Zdaj je urejen seznam vseh, ki so šli skozi program usposabljanja geštalt pedagogike (146 udeležencev). Prav tako je urejen seznam članov društva. Pred končno ureditvijo je tudi evidenca duhovnih obnov (in drugih srečanj), njihovih naslovov in voditeljev.

Na formalni ravni je bilo pripravljeno potrdilo za udeležence priprave na zakon po načelih geštalta.

Na formalni ravni je bil sprejet sklep, da se novembra kot doslej pripravlja duhovna obnova, v marcu pa imamo občni zbor s tematsko delavnico.

Največji poudarek pa je bil namenjen izobraževanju.

 • V preteklem letu je začela izobraževanje 6. generacija geštalt pedagogov, pretekli teden pa je bila zaključena že sedma enota.
 • Posebnost je, da program poteka tudi na univerzitetni ravni in ne le na društveni ravni kot doslej. Člani društva, ki so že opravili seminar in niso vstopili v proces univerzitetnega izobraževanja, lahko to storijo naknadno (s predvidenimi dodatnimi izobraževanji). Ob letošnji Tomaževi proslavi - na TEOF v Ljubljani – so bila tako podeljena že druga univerzitetna potrdila za program geštalt pedagogika, kar daje našemu delu dodatno vrednost.
 • Aprila 2016 se bo začelo izobraževanje 7. generacije; v skupini bo nad 40 udeležencev. Nekaj časa bo tako izobraževanje potekalo sočasno.
 1. Druga področja dela so: priprava na zakon, duhovna obnova za člane, duhovna obnova za družine.
 • Šola za zakon. Stanko je pripravil sistematičen pristop k pripravi na zakon po načelih geštalta. Datumi so objavljeni na spletni strani društva. Načrt priprave je odobrila tudi SŠK in ga izpostavila kot zelo dobrega.
 • Meseca novembra 2015 je nekaj naših članov sodelovalo na »Obiteljski školi« v Dubrovniku. Zdaj se odpirajo možnosti za sodelovanje z Univerzo v Splitu.
 • Novost je tudi aktivno sodelovanje na misijonih – v lanskem letu na dveh (novembra in decembra) Šmartno ob Dreti/Bočna in v župniji Ljubljana-Polje.
 • Za člane društva je bila pripravljena zanimiva duhovna obnova in izobraževanje z naslovom Gozdna pedagogika, ki sta jo vodila Nuša Turk in dr. Janez Vodičar. Kot se spodobi – v snegu.
 • Duhovna obnova za družine je bila, kot je že v navadi, v decembru pri Sv. Jožefu nad Celjem. Predvidena sta bila dva termina, zaradi objektivnih okoliščin (en termin je bil v času Miklavža), je obstal eden. A prijavljeni na prvega, so imeli možnost obiskati drugega.
 • Zelo dobro je pregledovana spletna stran, kar pomeni, da jo je vredno sproti vzdrževati in aktualizirati. Nekaj stvari je že sedaj objavljenih pod zavihkom literatura, najbrž pa bi tudi kakšno zaključno delo lahko našlo pot na spletno stran.
 1. Glede računovodstva so se pojavile nove zahteve, tako da bomo morali biti pri tem natančni. Gospe Mari Žabjek se zahvaljujem za njeno skrb in delo. Tu je tudi vprašanje članarine in članstva. Članstvo se je prečistilo, simbolna članarina 10 € pa se bo plačevala ob času postne duhovne obnove. Opomnik poteka preko e-pošte.

Ob koncu poročila se je predsednik zahvalil vsem članom društva, predvsem pa članom Upravnega odbora za pomoč in podporo. Miriam za njene izkušnje z vodenjem in za zapisnike, Ani za informacijsko delo, Mari za računovodske skrbi, Mihaeli za zapisnike in Stanku za bdenje nad vsem.

Sklep 2: Poročilo o dosedanjem delu društva je bil soglasno sprejet.

K 5) Blagajničarka/računovodkinja društva Marija Žabjek je predstavila finančno stanje društva, ki je tudi letošnje leto pozitivno. Poročilo je priloženo zapisniku. Vse dolžnosti do Ajpesa smo tudi izpolnili in nadzorna komisija je potrdila poročilo.

Sklep 3: Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.

K 6)  Besedo je dobil vodja študijske komisije pri DKGP, Stanko Gerjolj. Izpostavil je, da delo z udeleženci na srečanjih zelo dobro teče. Tudi tujina priznava SLO kvalitetno delo, kar je bilo izpostavljeno na srečanju ARGE v Augsburgu. Naša specifika je namreč močnejši tim in zato je lahko vsak od udeležencev sprejet v delo, kar drugje v Evropi ni pravilo. Tako v Nemčiji kot Švici in Avstriji delajo sicer timi dobro, so pa manjši in zato v proces na individualni ravni ne more biti vključen vsak posameznik. Zato so seveda pri nas honorarji neprimerno nižji, a je Stanko izpostavil, da je kakovost dela pomembnejša in si to želi obdržati.

Stanko Gerjolj bo še dve leti vodil evropsko združenje in v tem času si želi obiskati vsa geštalt društva po Evropi, saj tarnajo, da ni interesa in vidi se, da ne delajo tako dobro. Želi aktivno sodelovati pri detekciji vzrokov in njihovi odpravi.

B-graduacija – čez poletje bo predvidoma izšel razpis za B-graduacijo. Tri referente za prva tri srečanja že imamo – Barbara Alič, Franz Feiner in Hans Neuhold.

Jasne pa so zahteve za pridobitev napredovanja (B-graduacija) – potrebno je opraviti 270 ur geštalt pedagoškega dela in sicer - ⅓ ur v društvu,  ⅓ ur zunaj društva (ZDT, DKPS, svetovalne skupine), ⅓ ur samostojnega dela – vodenje nekega procesa; gre za individualno delo. Eno srečanje bo še jeseni (nov.), dve srečanji leta 2017. Izrečen je bil predlog, da bi po dodelitvi skrbi/odgovornosti za to stopnjo izobraževanja celotno strukturo zahtev za B-graduacijo objavili na spletni srani društva.  

Ne glede na število opravljenih ur, bo vsak kandidat moral za en teden v Tinje – kjer poteka mednarodni program – vedno julija. Termini za Tinje bodo objavljeni tudi na naši spletni strani.

K 7)  Med načrtovane dejavnosti leta 2016 sodi

 • delo na B-graduaciji;
 • Z delom bo nadaljevala 6 skupina in meseca aprila začela že nova, 7. skupina, udeležencev izobraževanja geštalt pedagogike. Po zadnjih podatkih je kandidatov nekaj čez 40.
 • Širitev dela terja tudi širitev tima.
 • Nadaljevali bomo z lansko leto začetimi pripravami na zakon (prva skupina aprila in maja 2016).
 • Duhovna obnova – adventna – bo 18. in 19. novembra 2016
 • V zaključnih dogovorih je sodelovanje z univerzo v Splitu.
 • Vabi nas tudi univerza na Slovaškem in v Zagrebu – povabila smo izjemno veseli, a ker želimo dobro in odgovorno delati, smo tesnejše sodelovanje prestavili za dve leti.
 • Prav pred kratkim je prišlo tudi povabilo v Ukrajino.
 • Glede kongresa Stanko Gerjolj pove, da je bila pobuda zanj ponovno izražena na zadnjem srečanju v Augsburgu. S strani evropskih društev je zaželeni termin od 3. do 5. avgusta 2018, pri Sv. Jožefu nad Celjem. Po zadnjem (in prvem) kongresu krščanske geštalt pedagogike je očitno šel dober glas po Evropi in tako so v Augsburgu predstavniki društev izrazili željo, da »stvar ponovimo«. Na koncu smo se dogovorili, da organizacijo (logistiko) prevzamemo mi, IIGS (Avstrija) pa poskrbi za vsebino.

V prihodnje bo morda ob širitvi dela, dejavnosti in zadolžitev vredno razmišljati o zavodu ali institutu za geštalt pedagogiko.

Pripomb na načrt dela za leto 2016 ni bilo.

K 8)  Z velikim veseljem in ponosom smo podelili priznanja za napredovanja –

            2 geštalt trenerja – Iva Nežič Glavica in Janez Vodičar

            6 geštalt pedagogov – Meta Škedelj, Tomislav Rozman, Katja Jarc, Neža Vatovec,

Jelka Kvartič in Andreja Pucelj

K 9)  Ob vsem povedanem posebnih pobud in pripomb ni bilo.

V  Prelogu,  25. 03. 2016                                                                        Zapisnik zapisala:

                                                                                                                 Miriam Stanonik

Sopodpisnik:

Iva Nežič Glavica

Lokacija:
Print Friendly and PDF