Avtor: Objavljeno: 2. 10. 2016

IZOBRAŽEVANJE - B - GRADUACIJA

B-graduacija iz geštalt pedagogike

Uvod:
Nadaljevalno izobraževanje iz geštalt pedagogike, v tujini ga poznajo pod B-graduacijo, je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili prvostopenjsko izobraževanje za geštalt pedagoga in želijo poglobiti svoje znanje, delo in življenje po principih geštalt pedagogike. Pod supervizijo poglobimo pridobljene kompetence na prvi stopnji in jih še bolj konkretno usmerimo v poklicno, osebno, družinsko in družbeno življenje. Naziv, ki ga dobi udeleženec/ka drugostopenjskega izobraževanja, je geštalt svetovalec/svetovalka, kar že samo po sebi nakazuje temeljne cilje.

1. Cilji programa:
Temeljni cilj je razviti kompetence svetovanja po načelih geštalt pedagogike tako v razredu (pedagogi), v pastorali (pastoralni delavci), pri svetovalnem delu (terapevti, socialni delavci, andragogi) kot pri osebnem življenju, kjer gre za poglobljeno samorefleksijo in razvijanje novih možnosti v življenju.

Na poklicnem področju je namenjen razvoju kompetence sodelovanja s svojimi sodelavci, razvijanju zmožnosti jim prisluhniti, se učiti iz njihovih primerov in jim ustrezno svetovati, pri tem pa upoštevati vse etične zahteve poklicnega področja.

Na osebnem področju razvijamo zmožnost poglobljenega soočenja z lastnimi mejami in sposobnostmi ter iz tega živeti bolj pristno in zadovoljno poklicno in osebno življenje. Prav tako se usposabljamo za poglobljeno prepoznavanje lastnih potreb in njihovo izražanje v odnosu do bližnjih na ustrezen način.

Na socialnem področju razvijamo zmožnost za večjo udeleženost v družbenem življenju, kritičnem odnosu do stvarnosti in zmožnosti organiziranja, vodenja in sodelovanja pri skupnih projektih. Razvijamo zmožnost svetovanja bližnjim pri prepoznavanju osebnih potreb in gradnji take skupnosti, ki bo omogočala njihovo zdravo zadovoljevanje.

Na področju svetovanja razvijamo čut za poslušanje, razumevanje in zmožnost ustvarjalnega razumevanja človeka v vsej njegovi stvarnosti, da ga lahko pedagoško, pastoralno ali svetovalno spremljamo in okrepimo pri samoprepoznavanju, razvoju in rasti.

Na pedagoškem področju poglobimo metodološko usposobljenost iz geštalt pedagogike in razvijamo lastno ustvarjalnost za nove aplikacije geštaltističnega vzgojno-svetovalnega modela. Usposobimo se za prepoznavanje mej in možnosti uporabe geštaltističnih pristopov in zmoremo razvijati nove oblike pedagoško svetovalnega dela v duhu integrativne geštalt pedagogike.

Na religioznem področju razvijamo možnost, da na svoji poti verovanja črpamo iz globine svoje odločitve, jo preverjamo in smo usposobljeni za poglobljeno sodelovanje pri izražanju lastne in skupne vernosti. Hkrati smo sposobni prisluhniti veri/neveri drugih in jih krepiti na njihovi poti iskanja oziroma življenja po veri.

Na duhovnem področju razvijamo občutek za globino lastnega bivanja, deležnost pri bivanju drugih in celotnega stvarstva, ob tem pa odpiramo svet lastne duhovnosti za spremljanje vseh, ki iščejo globino svojega življenja.

2. Učni načrt: je sestavljen iz obveznega dela, ki se izvaja pod okriljem Društva za krščansko geštalt pedagogiko, in izbirnega dela, ki ga opravi vsak udeleženec v posvetu z voditeljem izobraževanja po lastni presoji.

Iz obveznega dela so naslednje vsebine:
Področje        Število ur
Temelji geštaltističnega svetovanja         24
Izkušnja v skupini pod supervizijo trenerjev in individualna evalvacija s spremljajočim trenerjem        50
Teoretični pogled na človeka in religioznost z vidika geštalt svetovanja        20
Metodično izobraževanje
(delo s telesom, dramatizacija, vodenje pogovora preko ustvarjalnega dela, usmerjanje preko imaginacije)        50
Krizne intervencije        40
Osebno spremljanje        16
        Skupaj:
200

V tem obveznem skupnem delu je poudarek na zavezanosti vsakega k interakciji in poglobljenem delu na sebi s pomočjo soudeležen/k/cev. Prav tako je pričakovana ustvarjalna soudeleženost pri sami izvedbi na način, da je vsak udeleženec izobraževanja kdaj voditelj/ica bolj animator/ka kot izvajalec/ka. Vse skupaj je usmerjeno k samostojni svetovalni drži do sebe, sodelavca in do vseh, za katere delam.
Vsak udeležen/ec/ka izobraževanja izbere na začetku soudeležen/ca/ko, ki ga svetovalno spremlja in na koncu poda poročilo o tem spremljanju. Poročilo mora biti strnjeno in oddano v obsegu 1500 znakov (s presledki), kjer bo zagotovljena anonimnost spremljane/ga in bo hkrati razvidno, da je kandidat/ka za geštalt svetoval/ca/ko sposoben/a prepoznavati svetovalne momente in jih izkoristiti v dobro spremljanega.

V okviru izbirnih 60 ur, ki jih mora vsak opraviti zunaj obveznega programa, razvijamo specifične poklicne in osebnostne kompetence in podobe ter se učimo aplicirati na lastnem področju pridobljene veščine geštaltističnega svetovanja. Te izbirne vsebine so izbrane iz okvira humanistično družboslovnih programov, ki razvijajo pedagoške, svetovalne, terapevtske kompetence in se lahko dopolnjujejo z geštalt pedagogiko. Zaželeno je, da zajemamo iz lastnega poklicnega področja, osebnih potreb ali zanimanja. S tem omogočamo individualizacijo izobraževanja.
Udeležen/ka/ec predstavi svojo udeležbo s poročilom, kjer poleg predstavitve osvetli pridobljene kompetence in povezanost z geštalt pedagogiko/svetovanjem. Poročilo mora biti oddano v obsegu 500 znakov (s presledki) skupaj s potrdilom o udeležbi.
Prav tako vodi dnevnik lastnega napredovanja, ki ga ob pomoči izbranega trenerja ob opravljenih vseh obveznostih zaključi z analizo celotnega programa. Za vsako obvezno skupno srečanje je predviden obseg 500 znakov (s presledki).

3. Pogoji za vključitev v izobraževanje za geštalt svetoval/ca/ko:
-    uspešno zaključeno izobraževanje iz geštalt pedagogike na univerzitetni ravni,
-    izkazan interes za delo po geštalt pedagoških metodah,
-    lastnoročno napisana in oddana prošnja, v kateri kandidat/ka utemelji razloge za nadaljevanje izobraževanja iz geštalt pedagogike in navede področja, kjer bi lahko uporabljal/a pridobljene kompetence iz geštalt svetovanja (do 600 znakov),
-    prošnjo sprejme in jo odobri odbor za izobraževanje pri Društvu za krščansko geštalt pedagogiko Slovenije. Pri tem odboru odobritve ali zavrnitve ni treba utemeljevati.

4. Zaključek izobraževanja: kandidat/ka je zbral/a vse predpisane vsebine in napisal/a poročilo o svojem napredku ter spremljanju izbranega soudeleženca na izobraževanju. Oddal/a prošnjo za B-graduacijo z vsemi ustreznimi potrdili o opravljenih obveznostih odboru za izobraževanje pri DKGP-ju in pridobil/a pozitivno mnenje tega odbora.

5. Pridobljen naziv: Geštalt svetovalec/svetovalka