Avtor: Objavljeno: 25. 03. 2017

Zapisnik volilne skupščine Društva za krščansko geštaltpedagogiko, REPNJE 18.3.

Zapisnik  volilne skupščine Društva za krščansko geštaltpedagogiko

Datum:  18. 3. 2017 ob 10.30 uri.

Kraj: Repnje pri Vodicah.

Prisotni: Alfons Žibert, Ana Rožman, Stanko Gerjolj, Janez Vodičar, Iva Nežič Glavica, Katja Jarc, Marko Jarc, Sara Šober, Polona Vesel Mušič, Barbara Alič, Špela Pahor, Ana Tomašič, Sanja Obaha Brodnjak in Cvetka ­­­Vodnik.

Opravičeno odsotna: Marija Žabjek, Miriam Stanonik.  

 

Dnevni red:

1.) Ugotovitev sklepčnosti na volilni skupščini (predsednik)
2.) Izvolitev delovnega predsedstva volilne skupščine (predsednik, zapisnikar, član)

3.) Poročilo predsednika o delu društva

4.) Finančno poročilo
5.) Volitve

6.) Podelitev priznanj geštalt pedagogom (v nedeljo!)
7.) Razno

K 1) Predsednik Alfonz Žibert najprej ugotavlja sklepčnost. Skladno s statutom društva, sklepčnost ni bila zagotovljena, seja je prekinjena in počakamo še pol ure. Takrat smo sklepčni in lahko začnemo.

Sklep 1.: Seja volilne skupščine je sklepčna.

K 2)  Za delovno predsedstvo smo soglasno izvolili:

 • Predsednik: Marko Jarc
 • zapisnikar: Katja Jarc
 • članica: Cvetka Vodnik

Od tega trenutka sejo - volilno skupščino vodi Marko Jarc.

K 3) Predsednik delovnega predsedstva je povabil dosedanjega predsednika DKGP Alfonza Žiberta, da je poročal o dosedanjem delu društva v zadnjem letu in v njegovem dosedanjem triletnem mandatu.

V teh treh letih ugotavlja, da se delo društva širi. Če pogleda nazaj, bi izpostavil naslednje poudarke:

 1. Upravni odbor se je intenzivno srečal šestkrat (strateška srečanja). Poleg tega je bilo še več manjših srečanj in dogovarjanj. Vsi zapisniki so javni in objavljeni na spletni strani društva, da so lahko člani društva takoj informirani o vsem. Po datumih so si srečanja UO sledila: 4.4. 2016, 18.6., 24.9., 14.11., 2.12, in v tem letu 15.3.
 1. Delo društva je potekalo na več ravneh, posebej izpostavlja obe obliki izobraževanja, formalno in neformalno.

Formalno izobraževanje: V letu 2016 je pričela svoje izobraževanje sedma generacija, v oktobru pa bo pričela že osma. Formalno izobraževanje pa se je pričelo tudi v Splitu (Stanko, Miriam, Andrej in Janez) in se bo nadaljevalo po konceptu naših seminarjev.

Pri formalnem izobraževanju so se v tem letu izkristalizirale smernice glede B-graduacije. Posebno skrb za to je prevzel dr. Vodičar.

Tim, ki skrbi za formalno izobraževanje, je v letu 2016 začel tudi s supervizijo in sicer s strani zunanjega supervizorja (Špela Tušek Strniša). Glede na  prihodnost formalnega izobraževanja, bo potrebno krepiti tim, da bo delo tudi za naprej na najvišji ravni.

 1. Delo društva glede neformalnega izobraževanja: priprava na zakon se je izvajala v Vincencijevem domu in v Boštanju. V okviru društva (Ana in Stanko) poteka geštalt pedagogika za Karitas v Portorožu. Ob koncu leta je bila izpeljana duhovna obnova za družine v Celju, v dveh terminih. Novost je priprava na birmo oziroma duhovne vaje za birmance po načelih geštalta (Gašper, Metka, Fonzi). V Predosljah so bile duhovne vaje za dve skupini, načrtuje se razširitev te ponudbe. V neformalno  izobraževanje sodi tudi projekt Ukrajina, ki sta ga izpeljala Stanko in Metka v januarju 2017. Izvedeno je bilo tudi delo z dijaki Želimelj na Pohorju (Vodičar Janez, Stanko Gerjolj, Katja Jarc, Lucija Rožman, Sanja Obaha Brodnjak).
 1. Za člane društva so bila tudi v letu 2016 običajna srečanja: postna obnova (impulz), športno družinsko srečanje v Boštanju in adventna duhovna obnova v Velesovem (Franz Feiner).
   
 2. Pogled naprej: nadaljujejo se izobraževanja na formalni in neformalni ravni. Društvo se pripravlja na 2. mednarodni kongres, ki bo prihodnje leto v Celju. Želimo dati tudi večji poudarek na pripadnosti društvu, kar pomeni, da bomo vrednotili tudi to, kar nekdo prispeva k delovanju društva (udeležba na srečanjih …).
 1. Posebej bi opozoril na spletno stran društva. Veliko vprašanj nam bo prihranjenih, če jo bomo obiskovali. Praviloma so na spletni strani društva objavljeni vsi termini in dogodki. Na spletni strani je tudi nekaj literature.
 1. Zahvaljujem se vsem članom društva, posebno tistim bolj aktivnim, predvsem zahvala članom Upravnega odbora za dobro sodelovanje. 

Sklep 2: Poročilo o dosedanjem delu društva predsednika je bil soglasno sprejet.

Vsi prisotni so se z aplavzom zahvalili Alfonzu Žibertu za njegovo požrtvovalno, uspešno in prostovoljno vodenje društva.

K 4) Namesto opravičeno odsotne blagajničarke društva Marije Žabjek je Marko Jarc predstavil finančno stanje društva, ki je tudi letošnje leto pozitivno. Poročilo je priloženo zapisniku.

Sklep 3: Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.

K 5) Volitve novega upravnega odbora

Predlagani upravni odbor za naslednji mandat DKGP:

 • za predsednika: Alfons Žibert
 • za podpredsednico (namesto Miriam Stanonik): Iva Nežič Glavica
 • za tajnico (namesto Mihaela Kastelec): Miriam Stanonik
 • Člani: Ana Rožman, fakulteta, Stanko Gerjolj: A-graduacija in Janez Vodičar: B-graduacija.
 • za računovodkinjo: Marija Žabjek
 • za nadzorni odbor društva (namesto Anita Ažman Jere, Helena Rus in Irena Frakelj): Sara Šober, Marko Jarc in Sanja Obaha Brodnjak.

Predlagani kandidati so potrdili svoje sodelovanje. Glasovanje je potekalo javno.

Sklep 6: Člani novega predsedstva so bili soglasno izvoljeni z javnim glasovanjem. Novo predsedstvo je bilo izvoljeno soglasno.

Predsednik Alfons Žibert se je zahvalil za izkazano zaupanje in izrazil željo za aktivno delo in sodelovanje vseh članov.

Potrditev študijske komisije, kjer so vključeni vsi aktivni trenerji, ki so tudi člani društva za krščansko geštalt pedagogiko. Je posvetovalni organ upravnega odbora ter skrbi za A- in B-graduacijo. Janez Vodičar je prevzel skrb za B-graduacijo, pregledal, se zgledoval tudi po drugih modelih in jih prilagodil slovenskim potrebam ter tako pripravil izobraževanje za B-graduacijo. Študijska skupina bo pregledala vse prispele prijavnice in določila prvo srečanje prijavljenih, ki se bodo izobraževali za B-graduacijo.

Sklep 7:  Študijsko komisijo sestavljajo aktivni trenerji, ki so tudi člani društva. Upravni odbor potrdi študijsko komisijo.

K 6) Podelitev certifikatov

Podeljeni so bili v nedeljo 19.3. po sveti maši. Priznanje za naziv geštalt pedagog so prejeli: Sara Šober, Špela Pahor, Nataša Hostnik in Marko Jarc.

Priznanje za naziv geštalt svetovalec pa sta prejela Ana Rožman in Alfons Žibert.

K 7)  Razno

 • Centa Mateja je vključila v prijavo mednarodnega projekta, ki ga bo predvidoma vodila Španija, kot pridruženi član tudi Društvo za krščanko geštalt pedagogiko.
 • Podan je bil predlog, da kdor v treh do petih letih ničesar ne vloži k delovanju društva, ne more nastopati kot član društva. Gre za tematiko, ki je v debati na ravni evropskih združenj za Integrativno geštalt pedagogiko po Albertu Höferju.
 • Mednarodni kongres v Celju bo potekal od petka 4. do nedelje 6. avgusta 2018. Podan je predlog, da bi v soboto popoldan in zvečer preživeli v Žičah s sveto mašo (namesto v nedeljo). Tam bi bile tudi lutke, klovni, ples in glasba. Izpostavljen je bil pomen nemško-slovenskega prevajanja. Morda bo potrebno tudi angleško prevajanje glede na prijavljene iz različnih držav.
 • Adventna duhovna obnova bo 17. – 18. 11. 2017 v Veržeju. 

V  Ljubljani,  21. 03. 2017

Zapisnik zapisala:  Katja Jarc                                                                                                                                        

Sopodpisnika:

Janez Vodičar

Iva Nežič Glavica