Avtor: Objavljeno: 1. 02. 2018

ZAPISNIK 19. SEJE UO, 20. januar 2018

ZAPISNIK 19. SESTANKA  UO DKGP, Dom sv. Jožefa, Celje,

20. januar 2018, ob 14.00

Prisotni: dr. Stanko Gerjolj, dr. Fonzi Žibert, dr. Janez Vodičar, Ana Rožman, dr. Iva Nežič Glavica, Miriam Stanonik.

Seja je potekala v kabinetu doma.

Ugotovimo, da smo sklepčni.

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 18. seje
 2. Situacija – tukaj in zdaj
 3. Formalno izobraževanje
 4. Neformalno izobraževanje
 5. Kongres 2018
 6. Razno

Sklep A: Soglasno potrdimo predlog dnevnega reda.

Ad1/

 • Pregledamo zapisnik 18. seje UO DKGP in ga v celoti potrdimo.

Ad2/

 • Ta hip/v zadnjem času so/so bile v izpeljavi:

Prav ta podaljšani vikend poteka 2. srečanje VIII. skupine – Mojzesova pot v svobodo, tunel

 1. udeležencev, celoten tim (9 trenerjev in sotrenerjev), delo dobro teče.
 • Čez 14 dni (2. – 4. 2. 2018) 8. srečanje VII. skupine – s temo: sanje/Davidov cikel. Stanko bo odsoten
 • Split – (2. – 4. 3. 2018) 5. srečanje I. skupine -  s temo: pasijon
 • Izobraževanje za B-Graduacijo – mnogi udeleženci si želijo biti vključeni v druge redne skupine izobraževanj kot hospitantje (prisotni na nekaj srečanjih drugih izobraževanj) in bi tudi na ta način lahko pridobivali izkušnje in krepili svoje veščine. Ponovno odpremo razmislek o tem.

Sklep 1/2: Na podlagi sedanje strukture, tudi na podlagi EU izkušenjin po zadnjem posvetovanju z ARGE ugotavljamo, da take hospitacije niso dobre za dinamiko dela v skupine in zato niso priporočljive. Zato UO DKGP predlaga listo kandidatov, ki bodo imeli željo aktivno sodelovati pri številnih naslednjih programih, ki vsako leto potekajo v okviru DKGP: adventna duhovna obnova, postna duhovna obnova, duhovne vaje za birmance, duhovna obnova za družine (december, avgust), priprava na zakon, ljudski misijon, delo z dijaki … Tako delo bo s strani društva ustrezno vrednoteno s količino opravljenih ur in izdano bo potrdilo.

Povpraševanje/želje pošljejo zainteresirani kandidati Janezu Vodičarju, da jih uvrsti na kandidatno listo.

 • Ana Rožman opozori na čas za razpis geštalt izobraževanje preko Teološke fakultete.

Ad3/

 • Postna duhovna obnova 2018 – od 10. do 11. 3. 2018 v Adergasu. Začnemo v soboto, 10. 3., ob 10.00 z občnim zborom društva in nadaljujemo z obnovo. Zaključimo v nedeljo s kosilom.

Sklep 2/3: Postno duhovno obnovo vodi Mateja Centa in izbere sodelavca izmed udeležencev B-

graduacije. Miriam pravočasno pošlje vabilo na obnovo. Mateja sporoči sodelavce in naslov.

 • Za skupine priprava na birmo je je trenutno razpisanih že 6 datumov. Prevzemamo tudi župnijo Ljutomer.

Sklep 3/3: V kratkem bo sklican sestanek sodelavcev. Skliče nosilec Fonzi Žibert.

Ad4/

 • Kongres 2018 – Fonzi Žibert poroča, da je trenutno prijavljenih 30 tujcev udeležencev. Obvestilo o kongresu je tudi na naši spletni stran društva, z linkom na prijave (v nemščini, na avstrijski strani). Kotizacija za nas je 90 €. Strukturo dogajanja sicer pripravljajo Avstrijci, a prosimo, da jo čim hitreje pošljejo, da lahko prevedemo in pripravimo za uporabo. Enako pripravimo kongresni logotip za tisk na delovne mapice. Do »končnega« števila počakamo vsaj do marca. Takrat začnemo z operativnimi deli.

Sklep 4/4: Fonzi Žibert in Miriam pripravita prijavni obrazec za kongres 2018 v slovenščini.

Dostopen bo pod slovenskim razpisom na spletni strani. Posameznik si bo nato obrazec natisnil, ga izpolnil in prijavnico poslal Fonziju. Vendar bo prijava na kongres veljavna in dokončna šele, ko bo plačana tudi kotizacija.

Sklep 5/4: Prijava posameznika na kongres je veljavna takrat, ko je poravnana tudi kotizacija.

Naslednja seja UO DKGP bo sklicana naknadno.

Seja je bila zaključena 22. 1. 2018 ob 15.05.

Zapisala:

Miriam Stanonik