Avtor: Objavljeno: 6. 07. 2019

ZAPISNIK 1. SREČANJA KOLEGIJA DKGP

Zapisnik  kolegija Društva za krščansko geštalt pedagogiko

 

Datum:  10. 6. 2019 ob 18. uri.

Kraj: Ljubljana, Rakovnik.

Prisotni: Mateja Centa, Stanko Gerjolj, Katja Jarc, David Kraner, Sabina Leben, Iva Nežič Glavica, Gašper Otrin, Ana Rožman, Miriam Stanonik, Petra Stojakovič Kušar, Metka Valič, Janez Vodičar, Alfons Žibert.

 

Opravičeno odsotni: Sanja Obaha Brodnjak, Tomi Rozman, Marija Žabjek.

 

Sestanek je vodil Alfons Žibert, ki je predlagal naslednji dnevni red:

 

Dnevni red:

  1. Izzivi geštalt pedagogike
  2. Razno

Udeleženci sestanka smo sprejeli predlagani dnevni red.

K 1)

Predsednik upravnega odbora društva je najprej predstavil idejo o razširitvi skupine, tako da bi znotraj društva poleg upravnega odbora deloval tudi kolegij. Člani kolegija bi nadaljevali z delom na področjih, kjer že delujejo (Kolegij Društva za krščansko geštalt pedagogiko je priloga tega dokumenta.), hkrati bi se povezovali tudi z drugimi člani in skupaj pripravljali aktivnosti.

Udeleženci so v nadaljevanju predstavili, ali se strinjajo s področjem dela znotraj kolegija, na katerih področjih bi želeli sodelovati in kako vidijo delovanje čez pet let.

Mateja C. bi raje izvajala delavnice v naravi. Na področju mladih se trenutno ne vidi, saj z njimi nima toliko stika. Pripravljena je sodelovati pri delu na šolskem področju (ima izkušnje iz svojega dela na mednarodnih projektih), pri delu s pari, z ogroženimi ali drugačnimi skupinami ter na področju socialnega varstva.

Stanko G. je član UO in bi sodeloval na socialnem področju, pri Karitas, z zakonci – Dan za par in pastoralnimi delavci. V prihodnje bo sodeloval tudi pri A- in B-graduaciji.

Katja J. je pripravljena še naprej sodelovati s plesom ter birmanci, hkrati si želi delovati z odraslimi (šola za starše, skupina za mamice zakonci, družine, skupina za ženske) in tudi v tujini, kjer bi delavnice potekale v angleščini. Navdušena je nad delom s skupino A-graduacije, hkrati je pripravljena delovati tudi na šolskem področju in sodelovati pri delu v naravi.

David K. se strinja s področjem povezovanja s Teološko fakulteto. V prihodnje je pripravljen sodelovati tudi pri delu v naravi, s Karitas ter na pastoralnem (koordinacija in obveščanje z zgibanko) in socialnem področju.

Sabina L. se strinja s šolskim področjem in ima željo po starostni razmejitvi posameznih metod in pristopov znotraj geštalt pedagogike v osnovni šoli, mogoče tudi predstavitev v pisni obliki. Hkrati si želi nadaljnjega izobraževanja za delo z odraslimi (npr. delo z žensko skupino, zakonci). V nadaljevanju si želi sodelovati tudi pri delu v naravi, uvajanju GP-metod v šolski prostor (učenci, učitelji, starši), delu z odraslimi ter pri Novih glasovih geštalta.

Iva N. G. je podpredsednica v UO, njena vloga je tudi koordinatorstvo na Teološki fakulteti in izvajanje programa A-graduacije. V prihodnje želi delovati z geštalt pedagogiko na fakulteti in na pastoralnem področju (Kako nagovoriti katehete?), hkrati želi tudi pripraviti metodologijo na podlagi Gerjoljevega dela Živeti, delati, ljubiti.

Sanja O. B. je po elektronski pošti potrdila sodelovanje ne mednarodnem področju ter področju razpisov in projektov.

Gašper O. je zasnoval program geštalt pedagoški animator, na katerega so vabljeni dijaki in študentje, ki se srečujejo v vlogi birmanskih ali oratorijskih animatorjev. Želi si, da bi bili duhovniki obveščeni na dekanijskih konferencah in bi prenesli informacije med mlade. V prihodnje želi delovati na tem področju skupaj s Sanjo O. B. in si želi promocije s pomočjo Tomija R, Davida K..

Tomi R. je potrdil področje spletnih komunikacij po elektronski pošti.

Ana R. je članica UO in je pripravljena še naprej sodelovati pri A- in B-graduaciji ter pri Karitas.

Miriam S. je tajnica UO in bo nadaljevala s sodelovanjem na A-graduaciji v vlogi supervizorja. Hkrati si želi izdajo novega zbornika in snemanja plesov ter delovati z učitelji in ravnatelji.

Petra K. S. se prepozna na socialnem področju. Predlaga, da bi na tem področju pripravili delavnice, s katerimi bi se predstavili na kongresih. V prihodnje je pripravljena sodelovati z vsemi.

Metka V. pravi, da je delo z birmanci zanimivo, saj so veseli, da so slišani. Dober občutek je imela pri delavnici za pare (Dan za par) in pri delu s študenti v Ukrajini. Tudi v prihodnje je pripravljena sodelovati pri delu z birmanci, nadaljevati z delavnicami za pare, želi si tudi dela v naravi, v tujini in pridobiti znanje trenerja. Pripravljena je sodelovati z vsemi. Predlaga, da bi se delo razporedilo po sektorjih, vsak vodja sektorja pa bi imel tudi enega pomočnika in sodelavce.

Janez V. je član UO in je odgovoren za B-graduacijo (izpopolnjevanje programa glede na povratne informacije udeležencev in spremljanje procesa prve generacije). Hkrati želi delovati na področju teoretične podpore pedagogom, ki bi lahko uporabili metode geštalt pedagogike, čeprav se na tem področju niso izobraževali. Jezik geštalt terapije želi prevesti v pedagoški jezik. V prihodnje si želi v timu za B-graduacijo tudi mlajšega člana.

Alfons Ž. je predsednik UO, nadaljeval bo z delom na področju birmanske pastorale ter priprave na zakon in zakonskih skupin. V nadaljevanju je pripravljen sodelovati na šolskem področju, pri birmancih in mladinskih animatorjih, parih in zakoncih ter pri delu v naravi (preživetje v naravi).

 

K 2)

Janez V. je vprašal o mnenju glede zapisa na vabilu: Za udeležence naših prireditev se pričakuje stabilno psihično stanje. Vsak udeleženec se sam odloča, kako se bo (s)pustil v proces in je sam zase odgovoren. Udeleženci smo izrazili različna mnenja, odločitev bodo sprejeli na UO.

Stanko G. je postavil vprašanje Davidu K. glede potrditve programa priprave na zakon, ki je bil predložen na škofijo pred tremi leti ter ustno pohvaljen s strani Tadeja Strehovca, a uradne potrditve do danes še niso poslali. David K. je odgovoril, da škofovska konferenca trenutno sprejema smernice in bo program verjetno potrdila po novem letu.

Mateja C. bo pripravila vprašalnik glede prijave in cene programa GP. Na spletu bo anketo objavil David K.

Sestanek smo zaključili ob 20.00.

Zapisala: Sabina Leben