Avtor: Objavljeno: 6. 05. 2019

Vnesite vaš naslov

Zapisnik  Občnega zbora 2018 DKGP

Datum:  10. 3. 2018 ob 9. uri.

Kraj: Šentjakob ob Savi.

Prisotni: Alfons Žibert, Miriam Stanonik, Janez Vodičar, Iva Nežič Glavica, Katja Jarc, Mateja Centa, Polona Vesel Mušič,  Lojze Mušič, Tatjana Žagar, Sabina Leben, Lili Baltič, Kaja Tilinger, Ana Tomašič, Petra Bukovec Mauh, Cvetka Vodnik in Marija Žabjek.

Opravičeno odsotna: Ana Rožman, Stanko Gerjolj, Andrej Šegula.

 

 

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti na občnem zboru
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev zapisnika občnega zbora 2017
 4. Poročilo predsednika o delu društva
 5. Finančno poročilo 
 6. Poročilo vodje študijske komisije (A, B)
 7. Program dela 2018
 8. Napredovanja
 9. Razno

K 1) Predsednik Alfons Žibert najprej ugotavlja sklepčnost. Skladno s statutom društva sklepčnost ni bila zagotovljena, zato sejo prekine in čakamo še pol ure. Takrat smo sklepčni in lahko začnemo.

Sklep 1.: Seja občnega zbora je sklepčna.

K 2)  Za delovno predsedstvo smo soglasno izvolili:

 • Predsednik: Janez Vodičar
 • zapisnikar: Katja Jarc
 • članica: Lili Baltič

Od tega trenutka sejo - volilno skupščino vodi Janez Vodičar.

Predlaga dnevni red občnega zbora, ki ga vsi prisotni soglasno sprejmejo.

 

K 3) Potrditev zapisnika občnega zbora 2017 vsi soglasno sprejmejo.

K 4) Predsednik delovnega predsedstva je povabil dosedanjega predsednika DKGP Alfonsa Žiberta, da je poročal o dosedanjem delu društva v zadnjem letu.

Predsednik je povedal, da je bil zadnji občni zbor društva v letu 2017, v Repnjah dne 18.3. Takrat je bila tudi volilna skupščina, na kateri je bil Alfonsu Žibertu zaupan drugi triletni mandat. Za preteklo leto predsednik izpostavi naslednje poudarke:

 

 1. Upravni odbor se je intenzivno srečal šestkrat: januarja, marca, maja, septembra, oktobra, novembra. Frekvenčnost teh strateška srečanja članov odbora kaže na razvejano dejavnost društva. Vsi zapisniki so dostopni in objavljeni na spletni strani društva.

 

 1. Delo društva je potekalo na več nivojih. Največ dela poteka na ravni formalnega in neformalnega izobraževanja.

Formalno izobraževanje: V letu 2017 je svoje izobraževanje nadaljevala sedma generacija, v oktobru 2017 pa je pričela s seminarji že osma generacija.. Formalno izobraževanje se nadaljuje tudi v Splitu, kjer delo poteka po konceptu naših seminarjev.

Novost je: v septembru 2017 se je pričel seminar za tudi za nadaljnje izpopolnjevanje, za t .i. B graduacijo. Formalno izobraževanje zdaj obsega A in B graduacijo.

Tim, ki skrbi za formalno izobraževanje, je v letu 2016 začel tudi s supervizijo s strani zunanjega supervizorja).

Glede na  obseg formalnega izobraževanja, je potrebno krepiti tim, da bo delo tudi za naprej na najvišji ravni.

 

 1. Delo društva glede neformalnega izobraževanja: priprava na zakon se je preteklo leto izvajala v Ljubljani in v Boštanju. V okviru društva (Ana in Stanko) se je nadaljevalo izobraževanje za sodelavce Karitas v Potrorožu. Ob koncu leta je bila izpeljana duhovna obnova za družine v Celju. Novost je priprava na birmo oziroma duhovne vaje za birmance po načelih geštalta (župnije Predoslje, Vinica, Bloke, Mengeš, nazadnje Ribnica). Izpeljan je bil misijon v Šentjakobu ob Savi, novembra 2017. V neformalnoizobraževanje sodi tudi projekt Ukrajina, ki sta ga izpeljala Stanko in Metka v januarju 2017.

 

 1. Za člane društva so bila tudi v letu 2017 običajna srečanja: postna obnova v Repnjah (impulz), športno družinsko srečanje v Mariboru (SMC) in adventna duhovna obnova v Veržeju.

 

 1. Pogled naprej: nadaljujejo se ustaljena izobraževanja na formalni in neformalni ravni. Društvo se pripravlja na 2. mednarodni kongres, ki bo to leto v Celju. Želimo dati večji poudarek na pripadnosti društvu, kar pomeni, bolj ovrednotiti to, kar nekdo prispeva k delovanju društva (udeležba na srečanjih …) Poseben izziv je morebitna ustanovitev Zavoda za geštalt pedagogiko, kar pa je zaradi preobilice projektov trenutno v mirovanju.

 

 1. Posebej bi opozoril na spletno prepoznavnost društva. Poleg uradne spletne strani imamo tudi facebook, kjer člani pridno objavljajo dogodke in projekte v zvezi z geštaltom. Tako je facebook izpolnil želje po izmenjavi informacij, spodbud in idej med člani. Na uradni spletni strani društva so objavljeni vsi termini in dogodki, navedene je tudi nekaj osnovne literature.
 2. Topla zahvala vsem, ki vam je geštalt in naše delo blizu in pri tem sodelujete. Upravnemu odboru se zahvaljujem za povezanost, zadragoceno delo in čas, in za dobro sodelovanje.

Sklep 4: Poročilo o dosedanjem delu društva predsednika je bil soglasno sprejet.

Vsi prisotni so se z aplavzom zahvalili Alfonsu Žibertu za njegovo požrtvovalno, uspešno in prostovoljno vodenje društva.

K 5) Blagajničarka društva Marija Žabjek je predstavila finančno stanje društva, ki je tudi letošnje leto pozitivno. Poročilo je priloženo zapisniku.

Sklep 5: Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.

K 6) Poročilo vodje študijske komisije (A, B)

 • Janez Vodičar poroča o delovanju A-graduacije. Tam se sedaj izobražuje že 8. generacija, ki je številčno velika skupina in sta bili dosedaj izvedeni dve srečanji. Posaemzniki se vpisujejo že naprej za 9. generacijo.
 • Janez Vodičar poroča tudi o B-graduaciji. Sedaj je bilo izvedeno drugo srečanje. V nadaljevanju sta predvideni še dve srečanji. Naslednjega bo vodila Barbara Alič in zadnje srečanje pripravljajo vsi vključeni v izobraževanje. Predlaga, da se več posameznikov vključi v dodatno izobraževanje (primer: izobraževanje v Tinjah).

 

Sklep 6: Predsednik Alfons Žibert se je zahvalil za aktivno delo in sodelovanje vseh članov. Pozval je vse tiste posameznike, ki so vpisani preko fakultete, naj zaključijo s pisanjem zaključne naloge.

 

K 7)  Predsednik je predstavil pogled dela naprej za leto 2018. Omenjeno je bilo, da veliko posameznikov več uporablja »facebook« kot internetno stran. Predlaga se, da se aktualne termine objavlja tudi na »facebook« strani. 

 

Sklep 7:  Kdor koli lahko objavi zanimivost, aktualne termine, aktivnost na »facebook« strani društva, kjer lahko vsi člani to spremljajo.

 

K 8) Napredovanja

Predsednik je v imenu društva podelil priznanje za naziv geštalt pedagog Mateji Centa in Lili Baltič.

 

K 7) Razno

 • Podan je predlog k večjemu medsebojnemu povezovanju. Da bi morda obstajala lista, kjer bi bili napisani vsi geštalt pedagogi s posameznim opisom. Tako bi se lahko posamezniki obrnili na pomoč k tistemu, ki se jim zdi primeren.
 • Posamezniki izpostavijo, kje vse vključujejo prvine geštalt pedagogike. Pojavi se ideja, da bi več sodelovali skupaj pri pripravi posameznih projektov. Tudi vprašanje glede zavoda ostaja odprto. Preko zavoda bi se lahko prijavljali na več projektov in razpisov.
 • Mednarodni kongres v Celju bo potekal od petka 4. do nedelje 6. avgusta 2018. Ko se prijavljajo posamezniki na kongres je potrebno pripisati pri plačilu »kotizacija za kongres«.
 • Adventna duhovna obnova bo 16-17. 11 2018 v Celju. Predlaga se, da bi se datumi za postno duhovno obnovo morda prilagodili na kakšen drugi termin.

 

V  Ljubljani,  26. 03. 2017                                                            Zapisnik zapisala: Katja Jarc                                                                                                                                        

Sopodpisnika:

Lili Baltič
Iva Nežič Glavica